സംശയം 

നിന്നെ ഞാന്‍ പ്രണയിക്കുന്നത്‌ 
കവി 
വസന്തത്തെയെന്നപോലെയല്ല
മരണം ഉറപ്പായവന്‍ 
ജീവിതത്തെയെന്ന പോലെ.

അത് കൊണ്ടാണ് 
നീ യാത്ര  പറയുമ്പോഴെല്ലാം 
ഇനി കാണില്ലേ 
എന്നെനിക്കു സംശയം.