സന്ധ്യ 

വിഷാദം പോലെ
മഞ്ഞ വെയില്‍
പരക്കുമ്പോഴോ
ചുവപ്പിന്‍റെ
ക്രുദ്ധസൂര്യന്‍
പടിഞ്ഞാറു പോകുമ്പോഴോ 
മേഘവെണ്മയില്‍ നിന്നു 
കാക്കകള്‍ 
പറന്നു പോകുമ്പോഴോ 
അല്ല 

നിന്നെയോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം 
എനിക്കെപ്പോഴും 
സന്ധ്യയാകുന്നു